Kenya – Upper Kiandani Village

Kenya – Upper Kiandani Village (Machakos, Kenya)

Delivered on: 08/14/2014
Balls Given: 11
Delivered to: Local village children

Delivered By